Fråga facket Fråga facket

Organisation

Organisationsfrågor LO-distriktet är en federation av förbundsavdelningar inom ett geografiskt område som omfattar Örebro och Värmlands län.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

85 665 medlemmar år 2019

LO-distriktet Örebro och Värmland bildades vid årsskiftet 2007-2008 genom ett sammangående av LO-distrikten i Örebro län och Värmland. Distriktet omfattar 28 kommuner, 12 i Örebro län och 16 i Värmland. Våra huvudmän, förbundsavdelningarna, är 35 stycken och omfattar drygt 85 500 medlemmar.

Representantskapet

Högsta beslutande organ är representantskapet som sammanträder två gånger om året. Förbundsavdelningarna utser ombud för tiden från och med det att årssammanträdet avslutas till och med nästa årssammanträde. Förbundsavdelningarna översänder förteckning över ombuden till LO-distriktet senast 60 dagar före representantskapsmötet.

Läs mer om representantskapets roll i stadgarna.

Styrelse och VU

Mellan representantskapsmötena är det styrelsen som beslutar. Verkställande utskottet utgörs av tre representanter från styrelsen och är beredande organ för styrelsen och har också beslutsrätt enligt delegationsordningen.

Läs mer i stadgarna.

LO lokalt

I LO-distriktet finns 16 aktiva lokala organisationer som kallas LO-facken i kommunerna.